TCVN 8859-2011 Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ô tô

Miễn phí!

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

LỚP MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM TRONG KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG Ô TÔ – VẬT LIỆU, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Graded Aggregate Bases and Subbases Pavement – Specification for Construction andAcceptance

1. Phạm vi áp dụng

1.Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu kỹ thuật về vật liệu, công nghệ thi công vànghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm (CPĐD) trong kết cấu áo đường đường ô tô.

1.Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các lớp móng bằng vật liệu cấp phối tự nhiên như: cấpphối sỏi ong, sỏi đỏ, cấp phối sỏi đồi, cấp phối sỏi (cuội) suối và các loại cấp phối có cốtliệu bằng xỉ lò cao….

  • Đăng kí
Quên mật khẩu? Vui lòng nhập tên đăng nhập hoặc email của bạn. Bạn sẽ nhận được một liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.