Tính ổn định mái dốc với GeoStru Slope 2018

100.000 VND

GeoStru Slope phân tích ổn định mái dốc của đất hoặc đá cả trong trạng thái tĩnh và động đất sử dụng các phương pháp cân bằng giới hạn của Fellenius, Bishop, Janbu, Bell, Sarma, Spencer, Morgenstern & Price and Discrete elements method (DEM) cho cung trượt tròn và không tròn. Có thể chỉ định cốt thép cùng với cọc, tường trọng lực, tường bê tông cốt thép, neo, lưới cốt thép, đánh cấp…

Tính ổn định mái dốc với GeoStru Slope 2018

100.000 VND