TCXDVN 104:2007 Đường đô thị- Yêu cầu thiết kế

5.000 VND

TCXDVN 104: 2007 “Đường đô thị- Yêu cầu thiết kế” quy định các yêu cầu về quy hoạch, thiết kế, xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp đường phố trong đô thị và được ban hành kèm theo Quyết định số 22/2007 /QĐ-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2007.

TCXDVN 104:2007 Đường đô thị- Yêu cầu thiết kế

5.000 VND