DEEPXCAV 2017

100.000 VND

DeepXcav là chương trình cho thiết kế và phân tích hố đào. Nó có thể thực hiện cả 2 tính năng phân tích địa kỹ thuật và thiết kế kết cấu cho nhiều loại tường chắn bao gồm: tường cọc ván thép, tường cọc chống, tường trong đất. DeepXcav cũng có thể thực hiện phân tích ổn định mái dốc với neo trong đất.

DEEPXCAV 2017

100.000 VND