DEEPXCAV 2016

50.000 VND

DeepXcav là chương trình cho thiết kế và phân tích hố đào. Nó có thể thực hiện cả 2 tính năng phân tích địa kỹ thuật và thiết kế kết cấu cho nhiều loại tường chắn bao gồm: tường cọc ván thép, tường cọc chống, tường trong đất. DeepXcav cũng có thể thực hiện phân tích ổn định mái dốc với neo trong đất.

DEEPXCAV 2016

50.000 VND

Bạn cần hỗ trợ