96TCN 43:90 Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình

Miễn phí!

QUY PHẠM THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TỶ LỆ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10.000 VÀ 1/25.000 (PHẦN TRONG NHÀ)

Quy phạm thành lập bản đồ địa hình các tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10.000 và 1/25.000 (phn trong nhà) này được ban hành để áp dụng chung trong cả nước cho tt cả các b, các ngành, các cơ sở làm công tác đo vẽ bn đồ địa hình t lệ 1/500  1/25.000.

Trong quy phạm trình bày các quy định chung cho công tác thành lập bn đồ địa hình ở trong nhà và các quy định k thuật để thực hiện các phn công việc trong Suá trình thành lp bản đồ.

Trong Quy phạm thành lập bn đồ địa hình (phn trong nhà) không lp lại các quy định về các phcông việc ở ngoài tri có liên quan đã được đề cập chi tiết trong các Quy phạm thành lập bản đồ địa hình các t lệ tương ứng.

Khi thành lập bản đồ chuyên ngành, ngoài Quy phạm này phi tuân theo các Quy định kỹ thuật bổ sung.

Mã: TCN.001 Danh mục: Từ khóa: , , ,