96TCN 43-90 Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình

5.000 VND

96TCN 43-90 : Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 (phần ngoài trời) do Cục đo đạc và bản đồ Nhà nước xuất bản.

96TCN 43-90 Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình

5.000 VND